Podmínky

Všeobecné podmínky užívání tohoto webového portálu. Dále jen “Podmínky”

Provozovatelem stránek je:

Tengo s.r.o., IČ 03339165, Březnice, Dolní Valy 205, dále jen “Provozovatel”

Kontakty:
tengosro.web@gmail.com

Webové stránky www.014.cz jsou provozovány na volně přístupné internetové síti. Webové stránky a jejich obsah se nesmí kopírovat, ani volně šířit, a to bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
Materiály publikované na internetových stránkách 014.cz mají zpravila charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb (Autorský zákon).

Webové stránky www.014.cz dále jen “Portál”.

Uživatelem se rozumí každý kdo prohlíží, čte, a má zobrazeny na svém zařízení webovou adresu, nebo její části a podstránky tohoto Portálu. Může se jednat jak o fyzickou nebo právnickou osobu. Dále jen “Uživatel”.

Inzerent je fyzická nebo právnická osoba, nebo zprostředkovaný obsah, který je na Portále, zobrazován v různých formátech, dle dohody s Provozovatelem, nebo dle technických vlastností nástrojů k tomuto účelu sloužících. Inzerent kromě obchodního styku, ve smyslu pronájmu – reklamní jednotky, nebo jiného reklamního formátu – žádný vztah k obsahu nebo Provozovateli inzerováním nedává najevo. Dále jen “Inzerent”.

Třetí strany – třetí stranou se rozumí všichni, kteří nějakým způsobem mohou být zapojeni nebo z části ať už vědomě či nevědomě, jejich jména, značka, či informace o nich a zároveň nejsou Provozovatel, Uživatel ani Inzerent. Dále jen “Třetí strana”.

Ochrana osobních údajů

K používání Portálu 014.cz  nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník/Uživatel zájem využít některé speciální služby Portálu, bude požádán o provedení registrace, součástí které je zadání základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce. Některé údaje poskytnuté při využívání Portálu mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). provozovatel se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů Portálu 014.cz ochránil.

Informace o Cookies https://www.cpex.cz/pro-uzivatele/cookies/

Cookies, které využívá Google:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

https://www.google.com/policies/privacy/

Práva a povinnosti

Provozovatel:
1. Provozovatel je oprávněn kdykoli všechny služby a provoz Portálu ukončit či omezit a to bez předchozího upozornění. Provozovatel provozuje Portál na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Portálu a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
2. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
3. Nenese odpovědnost za škodu způsobenou užitím informací, obrázků, obsahu Portálu. Tento portál je pouze informativní a nelze se domáhat průkaznosti a pravdivosti publikovaného obsahu. Provozovatel se v nejlepším zájmu všech snaží publikovat pouze pravdivý a aktuální obsah, přesto není možné se na takové informace odkazovat, jako na konečné a stoprocentně správné. Informace na Portále nenahrazují právní, zdravotní ani jiné odborné publikace, či vyjádření odborných specialistů, i přesto, že se obsah takových témat dotýká či je přímo vysvětluje. Proto Provozovatel nenese a nemůže nést žádnou odpovědnost za způsobenou škodu Uživateli, nebo třetím stranám, které by tyto informace použili nesprávným nebo jinak zavádějícím způsobem.
4. Provozovatel je oprávněn obsah Portálu měnit, upravovat či mazat. Není povinen tyto skutečnosti hlásit ani vysvětlovat žádné ze stran. Je také oprávněn odmítnout či znemožnit přístup Uživateli, který porušuje tyto Podmínky, nebo bez udání důvodu. Provozovatel je také oprávněn smazat nebo upravovat příspěvky Uživatelů.
5. Ochrana osobních údajů. Viz. výše odst. Ochrana osobních údajů.
6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou třetím stranám nebo Uživatelům či jiným Inzerentům, reklamními sděleními či odkazy směřující na jiné Internetové servery, ať formou odkazů v článcích, bannerech, komentářích nebo jinde na Portále.

Uživatel
1. Uživatel bez výhrad souhlasí s těmito Podmínkami, v případě, že se stane Uživatele tím, že navštíví URL Portálu nebo všech podstránek a částí Portálu. V případě, že s nimi nesouhlasí dá to najevo tak, že okamžitě Portál opustí.
2. Uživatel je oprávněn číst a prohlížet obsah pro svoji osobní potřebu. Je oprávněn zasílat s dobrým úmyslem odkaz na Portál nebo sdílet jednotlivé články na sociálních sítích, ale pouze v podobě URL.
3. je zakázáno kopírovat obsah či jej přejímat nebo používat jakkoli v rozporu se zákony ČR.
4. Uživatel může vstupovat do diskuze pod články, psát komentáře. Nesmí však být útočný, používat hanlivé či vulgární výrazy. Jeho příspěvky nesmí obsahovat narážky xenofobního nebo jinak urážlivého typu ani poškozovat dobrou pověst Provozovatele. Nesmí porušovat pravidla a zákony ČR. Jeho příspěvky také nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

Inzerent
1.je odpovědný za reklamní sdělení se všemi jeho důsledky. Je odpovědný předat jej Provozovateli v takové podobě, která je v souladu s právními předpisy a zákony ČR. V případě neaktuálnosti je povinen tyto skutečnosti Provozovateli hlásit.
2. Inzerent nesmí vyzradit informace o cenách a podmínkách dohodnutých v obchodním styku s Provozovatelem.
3. Pro Inzerenta platí i Podmínky jako pro Uživatele či Třetí stranu.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli měnit či upravovat.

Tyto podmínkami nabývají platnost dnem publikování. Nejdříve však dne 28.12.2016